Lover

Lover for Norsk Dalmatiner Klubb
Vedtatt på årsmøte i Norsk Dalmatiner Klubb 2.6.2012, endret 6.5.2017 (§3-3 i).

 

Kap 1

 

Innledende bestemmelser §1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Dalmatiner Klubb og forkortes til NDK. Klubben er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasen dalmatiner. Klubbens verneting er i Oslo.

§1-2 Formål

Norsk Dalmatiner Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av rasen Dalmatiner. Norsk Dalmatiner Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:
Årsmøtet
Ekstraordinært årsmøte
Styret
Valgkomite
Avlsråd
Dommerkomité

Kap 2

 

Medlemskap og krav til dette §2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp som medlem i klubben kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. Medlem av samme husstand som hovedmedlem kan opptas som husstandsmedlem. Sistnevnte har rettigheter som andre medlemmer, herunder stemmerett, men får ikke medlemsblad og «Hundesport». Kontingenten for husstandsmedlem fastsettes av årsmøtet, men skal ikke overstige halvparten av kontingent for hovedmedlem.

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Dalmatiner Klubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Dalmatiner Klubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved: a) Utmelding
Strykning, besluttet av klubbens styre, på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 

Kap 3

Organisasjon §3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer, herunder husstandsmedlemmer, som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. For å oppnå stemmerett på klubbens årsmøte skal kontingent være betalt minst 3 måneder før årsmøtedatoen. Styret kan stryke som medlem personer som skylder kontingent for mer enn ett år. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved skriftlig forhåndsstemme.
Forhåndsstemme kan bare benyttes ved valg, og skal være fremlagt for styret senest innen årsmøtet er erklært åpnet. Forhåndsstemmer kan avgis av alle medlemmer og husstandsmedlemmer. Stemmeseddelen legges i nøytral konvolutt merket forhåndsstemme og medlemmets navn. Forhåndsstemme som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil bli forkastet av årsmøtet. Fortrykket stemmeseddel følger innkalling til årsmøtet.
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallingen skal følge:
Dagsorden
Årsberetning
Regnskap med revisors beretning
Budsjett for neste år
Forslag til kandidater til valgene: Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet: Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 10 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. c) Behandle årsberetning
Godkjenne regnskap med revisors beretning
Godkjenne handlingsplan og budsjett for neste år.
Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
Velge:
Leder for 2 år
Nestleder for 2 år
Sekretær for 2 år
Kasserer for 2 år
4 Styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
(Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.)
1 revisorer for 2 år og en vararevisor for 2 år.
Leder for valgkomite for 2 år
2 medlemmer av valgkomite for 2 år
1 varamedlem av valgkomite for 1 år
(Valgkomiteen velges slik at leder og 1 medlem går ut det ene året og 1 medlem går ut neste år).

Personer som er dømt for dyremishandling etter” Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v. §4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å
lede klubben mellom årsmøtene
avholde årsmøte
drive klubben i samsvar med klubbens formål
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd, redaktør og distriktsrepresentanter
søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
oppnevne representant til NKKs RS.

Kap. 5

Årsmøtevalgte verv/komiteer §5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Avlsråd
Styret velger, i første styremøte etter ordinært årsmøte, medlemmer til avlsråd som skal bestå av 3 medlemmer samt 1 varamedlem. Minst 1 fast medlem av avlsrådet skal være eier av rasen, og maksimalt 2 faste medlemmer kan samtidig være styremedlemmer i Klubben. Klubbens formann kan ikke være medlem av avlsrådet. Styrets formann innkaller til felles årlig møte mellom styret og avlsrådet, og styret fastsetter med endelig virkning retningslinjer for avlsrådets arbeid.

§6-4 Æresmedlem
Utnevnelse av æresmedlem skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall. Det voteres uten diskusjon. Forslag om æresmedlem fremmes av styret. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

§6-5 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Comments are closed.