Organisasjon

 

Norsk Dalmatiner Klubb (NDK) – org. nr. 997 346 858, er en raseklubb for dalmatinereiere i Norge og er underlagt Norsk Kennel Klubb (NKK). Dette innebærer i praksis bl.a. at vi til enhver tid skal følge de regler og retningslinjer NKK fastsetter når det gjelder avl, utstillinger, konkurranser m.m. NKK er også den instansen som til sist godkjenner være lover og lovendringer. Dessuten betaler vi en fastsatt sum til NKK for hvert av være medlemmer, slik at disse kan få bladet Hundesport og billigere påmeldingsavgifter til NKK’s arrangementer.

Generelt
Som medlem i NDK har du flere muligheter til å kontakte styre og stell i Norsk Dalmatiner Klubb alt avhengig av hva du ønsker. Du kan få hjelp, råd og tips om det meste, du kan få sagt din mening om dalmatinere generelt og NDK spesielt og du kan hjelpe til med diverse oppgaver i klubben. Det er m.a.o. ingen grunn til å sitte og grunne over noe du vil ha sagt! Det bør også nevnes i denne sammenheng at det står enda flere kontaktpersoner i DA-Nytt som ikke er nevnt her, da de ikke er med i organisasjonen på samme måte.

Årsmøtet
Årsmøtet er NDKs høyeste myndighet. Her har alle medlemmer rett til å møte, stemme og uttale seg. Noen av årsmøtets viktigste oppgaver er å velge representanter til styret, valgkomiteen og revisorer, vedta lovendringer og holde det endelige ansvaret for klubben på medlemmenes hender. Dette innebærer muligheter og ansvar som er like for alle medlemmer og alle har de samme rettigheter og plikter i denne sammenheng. Her blir saker som vedkommer alle, og som ett eller flere medlemmer har tatt opp, diskutert og eventuelt vedtatt. Dette kan være saker ang. bl.a. avl og økonomi (som for eksempel medlemsavgift, oppdretterhåndbok, valpeformidling og lignende).

Valgkomité
Valgkomiteen består av tre medlemmer som foreslåes av et utenforstående medlem (pr. t. da det ikke er fastlagt noen godkjent skriftlig paragraf for dette i lovene). De velger selv en formann, men vanligvis vil dette være den som har sittet der lengst. Minst et medlem står på valg hvert år. Det er disse som foreslår ny styresammensetning får hver generalforsamling.

Styret
Styret velges av generalforsamlingen og er ansvarlig ovenfor denne. Hvert medlem sitter for to år, mens varamedlemmene velges for ett år. styret består av 8 medlemmer. Styret ha bl.a. følgende oppgaver:

Daglig drift av klubben
Kontakt med medlemmer, NKK og andre klubber.
Tar opp og behandler saker som skal opp i generalforsamlingen.
Tar opp og behandler en del saker som skal til en eller flere av våre redaksjoner, da det er styret som har det praktiske ansvaret og derfor gjerne ønsker/bør/må vite hva som foregår, alt avhengig av situasjonen.
Styret holder oversikt over medlemsmassen.
Har ansvaret for regnskapet.
Har ansvaret for flere redaksjoner.
Har kontakt med og ansvaret for  6 distrikter og distriktsrepresentanter.
Har ansvaret for gjennomføringen av div. arrangement i løpet av året, samt planlegging av kommende arrangementer.
Har ansvaret for rådgivning i forbindelse med avl, avlsforskrifter og forskjellige retningslinjer, samt formidling av valper og omplasseringer.
Styret skal lage forslag til eller behandle alle retningslinjer og regler som finnes for å regulere driften av NDK.

Det sier seg selv at styret trenger flere enn sine egne medlemmer til å håndtere alt dette. Derfor blir det på første styremøte etter generalforsamlingen valgt et avlsråd (se mer info lengre ned), redaktør for DA-Nytt samt at oppgaver som regnskap/kasserer og medlemsregistrering fordeles. Dessuten vil det ofte i løpet av en periode opprettes flere midlertidige råd og komiteer (se mer info lengre ned) som settes til spesifikke oppgaver.

Avlsråd
Avlsrådet består av tre medlemmer (en formann og to medlemmer) og et varamedlem. Disse utnevnes av styret. Avlsrådet skal holde oversikt over hvilke hunder som blir brukt i avl, foreslå hannhunder ved forespørsel, hjelpe og informere medlemmer som henvender seg dit, samt registrere sykdommer og feil/mangler. Herunder kommer også oppgaven med valpeformidling, som går ut på å holde oversikt over hvor mange valper som blir født hvor, av hvilken farge og hvilket kjønn. Slik kan alle henvende seg til èn person hvis de er interessert i å kjøpe dalmatiner, vite hvor de finnes, hvor gamle valpene er og her kan de også få vite om det finnes hunder til omplassering. Valpeformidleren forespørres og velges av styret.

Distriktsrepresentanter
For tiden finnes det 6 distriktsrepresentanter over hele landet: Gruppe Innland, Gruppe Oslofjord Øst, Gruppe Oslofjord Vest, Gruppe Vest, Gruppe Nord og Gruppe Midt. Se oversikt og kontaktinformasjon her.

Dette betyr at de aller fleste av våre medlemmer kan finne en lokal person som har tillit i klubben, som har medlemskontakt på lokalt plan og som jobber for NDK. Disse kan arrangere alt fra off. arrangement til valpeshow, kurs og turer i skog og mark. Selvsagt vil ikke alle distriktene kunne arrangere alt dette og noen distrikter er mer aktive enn andre. På dette området er NDK meget avhengig av medlemmene for å dra i gang aktiviteter, så kontakten mellom medlem og distriktsrepresentant er meget nyttig og viktig. Representantene skal som navnet sier være NDKs lokale kontaktperson og utnevnes derfor av styret etter anbefalinger fra andre medlemmer i det aktuelle distriktet. Distriktsrepresentantene rapporterer til styret både når det gjelder aktiviteter og økonomi. Det finnes ikke noen begrensinger for hvor mange distrikter klubben skal ha.

Medlemsregistrering
Dette er en jobb som henger tett sammen med regnskapsjobben da det er på grunnlag av innbetalinger og utmeldinger vi hele tiden kan vite hvem som er medlemmer. Dessuten er det her en jevnlig kontakt med redaktøren av DA-Nytt for å få sendt bladene til riktig adresse. Distriktsrepresentantene kan også her få tilsendt lister over de medlemmene som bor i «sine» distrikter.

Regnskap
Det er styret som står ansvarlig for regnskap og budsjett i NDK.  Regnskapsansvarlig skal i tillegg til de daglige inn- og utbetalinger også sette opp en budsjettforslag. Alt skal til syvende og sist godkjennes av styret, av revisor (velges av generalforsamlingen) og av generalforsamlingen.

Redaksjon
NDK har nå tre redaksjonelle hovedprodukter; DA-Nytt, årboka og hjemmesiden. Redaktør forespørres og utnevnes av styret til de forskjellige oppgavene. I hver av disse publikasjonene vil det også være spaltister, korrekturlesere og andre medhjelpere. Disse forespørres av styret eller av hver enkelt redaktør. DA-Nytt kommer ut 2/3 ganger pr år, årboka èn gang i året og hjemmesiden oppdateres med jevne mellomrom.

Midlertidige råd og komiteer
styret kan fra tid til annen opprette Midlertidige råd og komiteer for  få gjennomført spesielle oppgaver. Dette kan være for eksempel en utstillingskommitè til vår spesialutstilling Show 101 som oppnevnes hvert år. Eller det kan være tidsbegrensede prosjekter som er enestående og ikke vil bli gjentatt på flere år, som for eksempel utarbeidelsen av «Rasekompendium for Dalmatiner» eller «Regelboka». Antall medlemmer i hver komitè, antall komiteer og hvem som sitter i hvilke komiteer forandres derfor hele tiden.

Internasjonalt
NDK er med i European Cooperation of Dalmatian Clubs (ECDC). Foreløpig handler samarbeidet om utviklingen av den offiesielle standarden for dalmatiner, et helseprosjekt og en dommerkomité. Gjennom NKK er vi tilknyttet FCI, og er dermed underlagt denne internasjonale organisasjonens regler for utstillinger, internasjonalt championat og det her standarden fastsettes.

NDK er ikke lenger medlem av WAFDAL.

 

NDKs organisasjonsnr. er 997 346 858

Comments are closed.